กรอกข้อมูล สมัครสอบคัดเลือก เข้า ม.1 และ ม.4

ปฏิทินรับสมัคร สอบเข้า ม.1 และ ม.4 ประเภททั่วไป

รายการ ม.1 ประเภททั่วไป : ศูนย์สอบชุมพร ม.4 ประเภททั่วไป : ศูนย์สอบสงขลา
ระเบียบการ ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัคร ม.1 ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัคร ม.4 ปีการศึกษา 2564
วันรับสมัคร 15 กุมภาพันธ์ 2564 - 17 มีนาคม 2564 15 กุมภาพันธ์ 2564 - 31 มีนาคม 2564
วิธีการสมัคร สมัครด้วยตัวเอง : โรงเรียนดาวนายร้อย ทุกสาขา
สมัครทางอินเทอร์เน็ต : www.dnr.ac.th
วันสอบคัดเลือก 21 มีนาคม 2564
เวลา 13.00 - 15.00 น.
3 เมษายน 2564
เวลา 08.00 - 15.00 น.
สถานที่สอบคัดเลือก ศูนย์สอบชุมพร ศูนย์สอบสงขลา
โรงเรียนดาวนายร้อย สงขลา
วันประกาศผลสอบ 22 มีนาคม 2564
ณ โรงเรียนดาวนายร้อย ทุกสาขา
ทางอินเทอร์เน็ต : www.dnr.ac.th
4 เมษายน 2564
ณ โรงเรียนดาวนายร้อย ทุกสาขา
ทางอินเทอร์เน็ต : www.dnr.ac.th
วันรายงานตัว
และทำสัญญา
24 มีนาคม 2564
เวลา 09.00 - 16.00 น.
6 เมษายน 2564
เวลา 09.00 - 16.00 น.
สถานที่รายงานตัว
และทำสัญญา
โรงเรียนดาวนายร้อย
ทุกสาขา
โรงเรียนดาวนายร้อย
ทุกสาขา

สอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ 074 326 959 หรือ 088 758 1707

วิดีโอแนะนำโรงเรียนดาวนายร้อย ม.1 - ม.6 (ระบบมัธยมศึกษา)