ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัคร ปีการศึกษา 2564 กรอกข้อมูล สมัครสอบคัดเลือก เข้า ม.1 และ ม.4

ปฏิทินรับสมัคร สอบเข้า ม.1 และ ม.4 โรงเรียนดาวนายร้อย มัธยมศึกษา
ประเภทโครงการเพชรติดดาว และ ประเภททั่วไป

รายการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเภททุนเพชรติดดาว : ศูนย์สอบสงขลา ประเภททั่วไป : ศูนย์สอบสงขลา
วันรับสมัคร 13 ก.ค. 2563 - 10 พ.ย. 2563 1 ธ.ค. 2563 - 11 ก.พ. 2564
วิธีการสมัคร สมัครด้วยตัวเอง : โรงเรียนดาวนายร้อย ทุกสาขา
สมัครทางอินเทอร์เน็ต : www.dnr.ac.th
วันสอบคัดเลือก 15 พ.ย. 2563
เวลา 08.00 - 15.00 น.
14 ก.พ. 2564
เวลา 08.00 - 15.00 น.
สถานที่สอบคัดเลือก ศูนย์สอบสงขลา
โรงเรียนดาวนายร้อย สงขลา
ศูนย์สอบสงขลา
โรงเรียนดาวนายร้อย สงขลา
วันประกาศผลสอบ 16 พ.ย. 2563
ณ โรงเรียนดาวนายร้อย ทุกสาขา
ทางอินเทอร์เน็ต : www.dnr.ac.th
15 ก.พ. 2564
ณ โรงเรียนดาวนายร้อย ทุกสาขา
ทางอินเทอร์เน็ต : www.dnr.ac.th
วันรายงานตัว
และทำสัญญา
19 พ.ย. 2563
เวลา 09.00 - 16.00 น.
18 ก.พ. 2564
เวลา 09.00 - 16.00 น.
สถานที่รายงานตัว
และทำสัญญา
โรงเรียนดาวนายร้อย
ทุกสาขา
โรงเรียนดาวนายร้อย
ทุกสาขา

สอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ 074 326 959 หรือ 088 758 1707

วิดีโอแนะนำโรงเรียนดาวนายร้อย ม.1 - ม.6 (ระบบมัธยมศึกษา)