ปฏิทินรับสมัคร สอบเข้า ม.1 และ ม.4 โรงเรียนดาวนายร้อย มัธยมศึกษา
ประเภทโครงการเพชรติดดาว และ ประเภททั่วไป

รายการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภท
โครงการเพชรติดดาว
ประเภททั่วไป
ศูนย์สอบสงขลา
ประเภททั่วไป
ศูนย์สอบชุมพร
ประเภท
โครงการเพชรติดดาว
ประเภททั่วไป
ศูนย์สอบสงขลา
วันรับสมัคร 1 มิ.ย. 60 - 28 ก.ย. 60 7 ต.ค. 60 - 20 ธ.ค. 60 1 ก.พ. 61 - 16 ก.พ. 61 1 ต.ค. 60 - 21 ธ.ค. 60 6 ม.ค. 61 - 15 ก.พ. 61
วิธีการสมัคร สมัครด้วยตนเอง ที่โรงเรียนดาวนายร้อย สงขลา ตรัง กระบี่ ภูเก็ต นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี
หรือ สมัครทางอินเทอร์เน็ต www.dnr.ac.th
วันสอบคัดเลือก 1 ต.ค. 60
เวลา 08.00 - 16.00 น.
23 ธ.ค. 60
เวลา 08.00 - 16.00 น.
18 ก.พ. 61
เวลา 12.30 - 15.30 น.
24 ธ.ค. 60
เวลา 08.00 - 16.00 น.
18 ก.พ. 61
เวลา 08.00 - 16.00 น.
สถานที่สอบคัดเลือก โรงเรียนดาวนายร้อย
สงขลา
โรงเรียนดาวนายร้อย
สงขลา
โรงเรียนดาวนายร้อย
ศูนย์สอบชุมพร
โรงเรียนดาวนายร้อย
สงขลา
โรงเรียนดาวนายร้อย
สงขลา
วันประกาศผลสอบ 2 ต.ค. 60
www.dnr.ac.th
โรงเรียนดาวนายร้อย ทุกสาขา
24 ธ.ค. 60
www.dnr.ac.th
โรงเรียนดาวนายร้อย ทุกสาขา
19 ก.พ. 61
www.dnr.ac.th
โรงเรียนดาวนายร้อย ทุกสาขา
25 ธ.ค. 60
www.dnr.ac.th
โรงเรียนดาวนายร้อย ทุกสาขา
19 ก.พ. 61
www.dnr.ac.th
โรงเรียนดาวนายร้อย ทุกสาขา
วันรายงานตัว
และทำสัญญา
4 ต.ค. 60
เวลา 08.30 - 17.00 น.
26 ธ.ค. 60
เวลา 08.30 - 17.00 น.
21 ก.พ. 61
เวลา 08.30 - 17.00 น.
27 ธ.ค. 60
เวลา 08.30 - 17.00 น.
21 ก.พ. 61
เวลา 08.30 - 17.00 น.
สถานที่รายงานตัว
และทำสัญญา
โรงเรียนดาวนายร้อย
ทุกสาขา
โรงเรียนดาวนายร้อย
ทุกสาขา
โรงเรียนดาวนายร้อย
ทุกสาขา
โรงเรียนดาวนายร้อย
ทุกสาขา
โรงเรียนดาวนายร้อย
ทุกสาขา

สอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ 074 326 959 หรือ 088 758 1707

วิดีโอแนะนำโรงเรียนดาวนายร้อย ม.1 - ม.6 (ระบบมัธยมศึกษา)