ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลผู้สมัครสอบ ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยัน ขั้นตอนที่ 3 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบ
ประเภทการสมัคร
ประเภทการสมัคร
ข้อมูลส่วนตัว
เพศ ชาย
เลขประจำตัวประชาชน
คำนำหน้า
ชื่อจริง
นามสกุล
วัน เดือน ปี เกิด
ข้อมูลการศึกษา
ระดับการศึกษาปัจจุบัน
โรงเรียนปัจจุบัน
จังหวัด
ข้อมูลการติดต่อ
บ้านเลขที่
หมู่
ถนน
ซอย
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
ข้อมูลผู้ปกครอง
บิดา ชื่อ - สกุล
บิดา หมายเลขโทรศัพท์
มารดา ชื่อ - สกุล
มารดา หมายเลขโทรศัพท์
การยืนยัน
ข้าพเจ้าได้อ่านและทำความเข้าใจระเบียบการเพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนดาวนายร้อย ปีการศึกษา 2562
อย่างละเอียดแล้ว และข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
คลิกเพื่อดาวน์โหลดระเบียบการเพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนดาวนายร้อย ปีการศึกษา 2562