ประกาศรายชื่อนักเรียนเรียนเสริม 19 - 20 ก.ย. 58

รหัสนักเรียน ชื่อ สกุล ระดับ หมายเหตุ
00863 กรวิชญ์ ผ่องสุวรรณ ม.1
00932 ณภัทร โรจนรัตน์ ม.1
00933 ณัฐกานต์ ด้วงศรี ม.1
00954 ทกล้า สมรรถานนท์ ม.1
00977 ธนศักดิ์ แซ่ว่อง ม.1
00980 ธนากร โกศล ม.1
01242 ธีรภัทร ใหม่เพ็ง ม.1
01101 วิกรม สุทธสิงห์ ม.1
01119 ศิวกร นวลคล้าย ม.1
01123 ศุภวิชญ์ แก้วมโน ม.1
01158 อดินันทร์ เต๊ะ ม.1
00586 กฤตภาส ไชยถาวร ม.2
00686 ธรรมภณ เวหาธรนาวี ม.2
00692 ธีรวิทย์ หวังสวัสดิ์ ม.2
00696 นนทพัทธ์ ไหล่ทรงวุฒิ ม.2
00701 นัควัต แหล่ทองคำ ม.2
01179 ปุณณวิทย์ บุตรฉ่ำ ม.2
00735 พงศธร ก๋งจิบ ม.2
00734 พงศธร ช่วยป้อง ม.2
00736 พงศ์เพชร กุลเจริญ ม.2
00782 มนูพล แช่มช้อย ม.2
00799 วรัชญ์ ฉิมรักษ์ ม.2
00821 ศุภกร รุ่งกำจัด ม.2
00850 อรรถพล บุตรสุข ม.2
00858 อินซอฟ แล้เล๊าะ ม.2
00512 กอบลาภ ศรีเปรม ม.3
00278 กิตติกร วิเศษสินธุ์ ม.3
00280 กิตติศักดิ์ นิลกาญจน์ ม.3
00523 ชญานนท์ สุขสวัสดิ์ ม.3
00282 ชานน ชุมแก้ว ม.3
01191 ชิษณุพงศ์ ขจรสุวรรณ์ ม.3
00283 ชุติพงษ์ คล้ายอุดม ม.3
00287 ณัฐพล สุบินรัตน์ ม.3
00531 ดนุส ลอยสุวรรณ์ ม.3
01279 ธนกฤต เทพเสนา ม.3
01280 ธนาธิป อภัยจิตต์ ม.3
00295 ธุวชิต ทุ่ยอ้น ม.3
00546 บิลลัน ทาเน๊าะ ม.3
00257 ปริญญา ลักษณะวิลาศ ม.3
00305 รชต ตัณฑะอาริยะ ม.3
00173 รณชัย วงษ์สุดิน ม.3
00314 ศุภวิชญ์ ชายหมาด ม.3
00573 สงวนพล พินธุ ม.3
00316 สุพรชัย พรหมสีทอง ม.3
00580 อาคม เจนวรวุฒิ ม.3
00191 อานนท์ บินสะหมัน ม.3
00277 เอกบดินทร์ เกษตรกาลาม์ ม.3
00468 ขวัญชาติ มากกำเหนิด ม.4
01208 ชัยวัฒน์ เกษรินทร์ ม.4
00470 ชุติพนธ์ ชุมประยูร ม.4
01217 นทีธร ขุนอินทร์ ม.4
01289 ณัฐชภัทร สารเสวก ม.5
00450 ธนกร จิระอำนวยเวทย์ ม.5
00373 ธนวิชญ์ จันทวงศ์ ม.5
00375 นราวิชญ์ ไกรเลิศ ม.5

หมายเหตุ

  • การประกาศรายชื่อนักเรียนเรียนเสริมจะประกาศในเวลา 13:00 น. ทุกวันพฤหัสบดี
    ทางเว็บไซต์โรงเรียนดาวนายร้อย http://www.dnr.ac.th
    ทาง Facebook โรงเรียนดาวนายร้อย http://www.facebook.com/daonairoi
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 074 326 959 (09:00 - 18:00)