ประกาศรายชื่อนักเรียนเรียนเสริม 28 - 29 พ.ย. 58

รหัสนักเรียน ชื่อ สกุล ระดับ หมายเหตุ
00932 ณภัทร โรจนรัตน์ ม.1
00987 ธรีนพัฒน์ ชมชื่น ม.1
01023 ปริตถกร พวงแก้ว ม.1
01072 ภูวณัฐ์ แก้วศิริรัศม์ ม.1
01168 อัสรี ลิลาพันธิสิทธิ ม.1
00583 กรณ์ดนัย ทองพูล ม.2
00586 กฤตภาส ไชยถาวร ม.2
00599 เก่งกาจ สีสุข ม.2
00609 จักริน จริยาบูรณ์ ม.2
00616 เจษฎา พงศ์ทอง ม.2
00642 ณัฐดนัย นราจร ม.2
00659 ติณณภพ ยมมาศ ม.2
01240 ธัชชานนท์ ขำภักดิ์ ม.2
00690 ธาดา นุ่นนะ ม.2
00696 นนทพัทธ์ ไหล่ทรงวุฒิ ม.2
01273 ปุณณภพ อมราวชิรากุล ม.2
01179 ปุณณวิทย์ บุตรฉ่ำ ม.2
00736 พงศ์เพชร กุลเจริญ ม.2
00752 พีรณัฐ อุทัยพันธุ์ ม.2
00799 วรัชญ์ ฉิมรักษ์ ม.2
00311 วิทวัช นาบง ม.3
00316 สุพรชัย พรหมสีทอง ม.3
01206 จตุรงค์ เสนีย์วาศน์ ม.4
01210 ณัฐพงษ์ บุญแทน ม.4
00478 นพดล ช่วยกุล ม.4
00483 บุริศร์ จันทร์มูล ม.4
01289 ณัฐชภัทร สารเสวก ม.5

หมายเหตุ

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 074 326 959 (09:00 - 18:00)