ประกาศรายชื่อนักเรียนเรียนเสริม 5 - 6 ก.ย. 58

รหัสนักเรียน ชื่อ สกุล ระดับ หมายเหตุ
00863 กรวิชญ์ ผ่องสุวรรณ ม.1
00877 กฤษณะพล ไชยโคตร ม.1
00917 ชัญญาวีร์ ดวงจันทร์ ม.1
01242 ธีรภัทร ใหม่เพ็ง ม.1
01045 พิชญะ ทิพย์คล้าย ม.1
00586 กฤตภาส ไชยถาวร ม.2
00593 กษิดิ์เดช ศรีนวล ม.2
00686 ธรรมภณ เวหาธรนาวี ม.2
00692 ธีรวิทย์ หวังสวัสดิ์ ม.2
00696 นนทพัทธ์ ไหล่ทรงวุฒิ ม.2
00701 นัควัต แหล่ทองคำ ม.2
01179 ปุณณวิทย์ บุตรฉ่ำ ม.2
00735 พงศธร ก๋งจิบ ม.2
00734 พงศธร ช่วยป้อง ม.2
00736 พงศ์เพชร กุลเจริญ ม.2
00752 พีรณัฐ อุทัยพันธุ์ ม.2
00780 ภูวดล แก้วเสน ม.2
00799 วรัชญ์ ฉิมรักษ์ ม.2
00844 อดิรุซ เจะมะ ม.2
00850 อรรถพล บุตรสุข ม.2
00858 อินซอฟ แล้เล๊าะ ม.2
00512 กอบลาภ ศรีเปรม ม.3
00278 กิตติกร วิเศษสินธุ์ ม.3
00280 กิตติศักดิ์ นิลกาญจน์ ม.3
00523 ชญานนท์ สุขสวัสดิ์ ม.3
01191 ชิษณุพงศ์ ขจรสุวรรณ์ ม.3
00287 ณัฐพล สุบินรัตน์ ม.3
00531 ดนุส ลอยสุวรรณ์ ม.3
01279 ธนกฤต เทพเสนา ม.3
00546 บิลลัน ทาเน๊าะ ม.3
00257 ปริญญา ลักษณะวิลาศ ม.3
00173 รณชัย วงษ์สุดิน ม.3
00573 สงวนพล พินธุ ม.3
00316 สุพรชัย พรหมสีทอง ม.3
00580 อาคม เจนวรวุฒิ ม.3
00277 เอกบดินทร์ เกษตรกาลาม์ ม.3
00473 ติณณ์ แก้วประชุม ม.4
00365 กฎคชสิทธิ์ ชนะสิทธิ์ ม.5
01289 ณัฐชภัทร สารเสวก ม.5
00450 ธนกร จิระอำนวยเวทย์ ม.5
00373 ธนวิชญ์ จันทวงศ์ ม.5
00375 นราวิชญ์ ไกรเลิศ ม.5

หมายเหตุ

  • การประกาศรายชื่อนักเรียนเรียนเสริมจะประกาศในเวลา 13:00 น. ทุกวันพฤหัสบดี
    ทางเว็บไซต์โรงเรียนดาวนายร้อย http://www.dnr.ac.th
    ทาง Facebook โรงเรียนดาวนายร้อย http://www.facebook.com/daonairoi
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 074 326 959 (09:00 - 18:00)