หลักเกณฑ์การพิจารณาทุนการศึกษาประจำปี 2563 (ทุกประเภท)

ประเภททั่วไป

คลิก! ดาวน์โหลดทุนการศึกษา ประเภททั่วไป

ประเภทโครงการ รางวัลพิชิตฝัน

คลิก! ดาวน์โหลดทุนการศึกษาโครงการ รางวัลพิชิตฝัน

ประเภททุนความสามารถพิเศษด้านกีฬา

คลิก! ดาวน์โหลดทุนการศึกษาประเภทความสามารถพิเศษด้านกีฬา

ประเภทโครงการเครือข่ายแห่งคุณภาพ

คลิก! ดาวน์โหลดทุนการศึกษาโครงการเครือข่ายแห่งคุณภาพ

ประเภททุน DNR Smart Award

คลิก! ดาวน์โหลดทุน DNR Smart Award