ประเภทการสมัคร

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ
คำนำหน้า
วัน เดือน ปี เกิด
ข้อมูลการศึกษา

ระดับการศึกษาปัจจุบัน
ข้อมูลการติดต่อ (ที่อยู่ปัจจุบันของนักเรียน)

ข้อมูลผู้ปกครอง

การยืนยัน

ท่านทราบข้อมูลการสอบคัดเลือกจากช่องทางใด

ข้าพเจ้าได้อ่านและทำความเข้าใจระเบียบการเพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนดาวนายร้อย ปีการศึกษา 2568อย่างละเอียดแล้ว และข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ