สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ รับเพียง 100 คน ทั้งประเภทอยู่ประจำ และประเภท(ไป-กลับ) คัดเลือกจากลำดับการสมัคร ไม่ต้องสอบ สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน

การรับนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนดาวนายร้อย ปีการศึกษา 2567