การศึกษาในโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

การจัดการศึกษาตามหลักสูตรนักเรียนนายร้อยตำรวจ ตลอด 4 ปี นับว่ามีความแตกต่างกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ เพราะต้องอยู่ประจำ ณ สถานศึกษาตลอด 4 ปี เพื่อใช้เวลาสำหรับสร้างบุคลากรตำรวจให้ได้ครบทุกด้าน คือ พุฒิศึกษา พลศึกษา และจริยศึกษา คือ ให้ได้ทั้งความรู้ในวิชาชีพตำรวจ ด้านร่างกาย บุคลิกภาพ คุณลักษณะ และทักษะ ที่เหมาะสมกับอาชีพตำรวจ และด้านคุณธรรมจริยธรรมในอาชีพตำรวจ

รัฐต้องใช้งบประมาณสำหรับการจัดการศึกษา เสมือนเป็นนักเรียนทุนของรัฐ เพื่อให้ได้ตำรวจอาชีพที่สมบูรณ์แบบที่สุด ต้องใช้ทรัพยากรในการจัดการศึกษา และการฝึกอบรม ทั้งด้านที่พัก อาหาร สถานที่ อุปกรณ์การศึกษา และฝึกอบรม โดยตลอดหลักสูตรนักเรียนนายร้อย ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการศึกษาแต่อย่างใด

เมื่อเข้ารับการศึกษา

 • เมื่อสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร และเข้ารับการศึกษาต่อที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจจะได้รับเงินเดือนตลอด 4 ปี
 • ราชการรับผิดชอบค่าที่พัก ค่าอาหาร ตำรา เครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์การศึกษา และการฝึกอบรมทั้งหมด

เมื่อสำเร็จการศึกษา

 • ได้รับปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
 • ได้รับพระราชทานยศเป็นร้อยตำรวจตรี
 • ได้รับพระราชทานกระบี่จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งรองสารวัตรในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติทุกนาย
 • ได้รับเงินเดือน 7,260 บาท

การเทียบโอนหน่วยกิต การศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

เมื่อสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจแล้ว สามารถนำคุณวุฒิ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ คือ

 • สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เทียบโอนหน่วยกิต ได้จำนวน 88 หน่วยกิต จากจำนวน 145 หน่วยกิต
 • สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เทียบโอนชุดวิชา ได้จำนวน 4 ชุดวิชา ในจำนวน 24 ชุดวิชา
 • สามารถใช้คุณวุฒิ รัฐประศาสนศาสตร์ ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และสามารถศึกษาต่อจนถึงระดับปริญญาเอก ได้เช่นเดียวกับผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วไป ได้ในหลายสาขาทั้งในและต่างประเทศ

เริ่มต้นบนเส้นทางการรับราชการ

เมื่อสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ตำแหน่งที่แต่งตั้งครั้งแรก คือ การเป็นพนักงานสอบสวนที่ถือเป็นตำแหน่งสำคัญยิ่งในการอำนวยความยุติธรรมขั้นต้น ดังนั้นนายตำรวจสัญญาบัตรที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจไปปฏิบัติหน้าที่จะต้องมีคุณสมบัติพร้อมทั้งความรู้ความสามารถ กฎหมาย การรวบรวมหลักฐาน มีวิจารณญาณ ไหวพริบ และคุณสมบัติอีกหลายด้านจึงจะสามารถเป็นตำรวจอาชีพที่ดีได้ตามที่ประชาชนคาดหวังและต้องการได้

ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ

หน้าที่ราชการที่เริ่มจากตำแหน่งรองสารวัตร ยศร้อยตำรวจตรี ไปจนถึงตำแหน่งผู้บังคับบัญชา ยศพลตำรวจตรี

ยศและเงินเดือนแต่ละระดับ

ตำแหน่ง ยศ เงินเดือน เงินอื่นๆ
รองสารวัตร ร้อยตำรวจตรี – ร้อยตำรวจเอก 7,260 – 20,304 บาท
8 ปี
สารวัตร พันตำรวจตรี – พันตำรวจโท 11,460 – 25,180 บาท
5 ปี
รองผู้กำกับการ พันตำรวจโท 14,100 – 30,710 บาท
4 ปี
ผู้กำกับการ พันตำรวจเอก 17,310 – 43,440 บาท เงินประจำตำแหน่ง 5,600 บาท เงินค่าตอบแทน 5,600 บาท
3 ปี
รองผู้บังคับการ พันตำรวจเอก(พิเศษ) 21,260 – 46,280 บาท เงินประจำตำแหน่ง 10,000 บาท เงินค่าตอบแทน 10,000 บาท
5 ปี
ผู้บังคับการ พลตำรวจตรี 26,140 – 54,730 บาท เงินประจำตำแหน่ง 14,500 บาท เงินค่าตอบแทน 14,500 บาท

สำหรับตำแหน่งพนักงานสอบสวน จะมีเงินประจำตำแหน่งเดือนละ 3,500 บาท และเงินค่าตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา สำนวนละ 500 – 1,500

ยศตำรวจในทุกชั้นยศ จะได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง สำหรับยศชั้นนายพลจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

สิทธิต่างๆ ที่ได้รับจากทางราชการ

 • บ้านพัก
 • ค่ารักษาพยาบาล ตนเอง ภรรยา บุตร บิดาและมารดา
 • เบิกค่าเล่าเรียนบุตร
 • เบิกค่าเช่าบ้าน
 • สมาชิก กบข.
 • ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์
 • ฯลฯ