การศึกษาในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

นักเรียน เตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพบก ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียน เตรียมทหาร จะได้เลื่อนชั้นเป็นนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ซึ่งจะได้รับสิทธิ์และโอกาสดังนี้

ขณะเป็นนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

  • นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าทุกคนจะได้รบเงินเดือน และเบี้ยเลี้ยง (ขึ้นอยู่กับชั้นปีของนักเรียน)
  • ไม่เสียค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาล ได้รับอุปกรณ์การศึกษา เครื่องแต่งกาย
  • มีทุนการศึกษาสนับสนุนผู้เรียนดี และมีความประพฤติดี จะได้รับแต่งตั้ง ให้ทำหน้าที่หัวหน้าชั้น หรือนักเรียนบังคับบัญชา และมีเงินเดือนเพิ่มจากเงินเดือนประจำ
  • นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าที่มีผลการเรียนดี จะได้รับคัดเลือกไปศึกษาในสถาบันทหารของประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมัน ออสเตรเลีย เกาหลี สเปน และญี่ปุ่น ปีละไม่น้อยกว่า 12 ทุน

เมื่อสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

  • รับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรบัณฑิตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
  • ได้รับการแต่งตั้งยศเป็นร้อยตรี
  • บรรจุเข้าทำงานในกองทัพบก ตามความรู้ความสามารถที่ได้ศึกษามา
  • ผู้ที่มีผลการเรียนดีมีสิทธิ์สอบคัดเลือกไปศึกษาในระดับปริญญาโท หรือปริญญาโท – เอก ต่างประเทศ โดยทุนของกองทัพบก จำนวนมาก