การศึกษาในโรงเรียนนายเรือ

นักเรียน เตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพเรือ ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียน เตรียมทหาร จะได้เลื่อนชั้นเป็นนักเรียนนายเรือ เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนนายเรือ ซึ่งจะได้รับสิทธิ์และโอกาสดังนี้

ในช่วงเวลาการศึกษาอยู่ในโรงเรียนนายเรือ

 • นักเรียนนายเรือทุกคนจะได้รับเงินเดือนระหว่าง 2,800 – 3,350 บาท (ขึ้นอยู่กับชั้นปีของนักเรียน)
 • กองทัพเรือ ออกค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา อาหาร เครื่องแต่งกาย ทั้งหมด
 • นักเรียนนายเรือ ที่มีผลการเรียนดี มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อไปศึกษาในโรงเรียนนายเรือต่างประเทศ ปีละประมาณ 5 – 8 ทุน
 • มีทุนการศึกษาสนับสนุนผู้เรียนดี และมีความประพฤติดี จะได้รับแต่งตั้ง ให้ทำหน้าที่หัวหน้าชั้น หรือนักเรียนบังคับบัญชา มีเงินเดือนตั้งแต่ 4,020 – 4,450 บาท (โดยงดรับเงินเดือนในข้อ แรก)
 • มีโอกาสเดินทางท่องโลกกว้าง โดยการไปฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล และเยี่ยมเยือนจังหวัดชายทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามัน รวมถึงเยี่ยมเยือนเมืองท่าของประเทศต่างๆ เช่น กลุ่มประเทศอาเซี่ยน, รัสเซีย, ญี่ปุ่น, จีน, เกาหลี, ออสเตรเลีย หรือประเทศในแถบยุโรป

เมื่อสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ

 • ได้รับพระราชทานกระบี่จากพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพเรือ ได้รับเงินเดือน เดือนละ 7,630 บาท
 • เมื่อเป็นนายทหารสัญญาบัตรแล้วยังมีสิทธิ์สมัครเข้ารับการศึกษาเพิ่มเติมตามขีดความสามารถของตนเองในสาขาอาชีพพิเศษต่างๆ อาทิ เช่น
  • นักบินของกองทัพเรือ ได้รับเงินเพิ่มรายเดือนสำหรับนักบินประจำกอง 15,010 บาท/เดือน
  • นักกระโดดร่มของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จะได้รับเงินเพิ่มพิเศษ 4,100 บาท/เดือน
  • นักทำลายใต้จู่โจมของหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ ได้รับเงินเพิ่มพิเศษ 6,270 บาท/เดือน
  • นักประดาน้ำของกรมสรรพวุธทหารเรือ จะได้รับเงินเพิ่มพิเศษ 4,100 บาท/เดือน
 • ผู้ที่มีผลการเรียนดี (คะแนนเฉลี่ยสะสมสูงกว่า 2.8) มีสิทธิ์สอบคัดเลือกไปศึกษาในระดับปริญญาโท หรือปริญญาโท – เอก ต่างประเทศ โดยทุนของกองทัพเรือในสาขาวิชาต่างๆ จำนวนมาก