การศึกษาในโรงเรียน เตรียมทหาร

ภารกิจของโรงเรียนเตรียมทหาร

โรงเรียน เตรียมทหาร กรมยุทธศึกษา กองบัญชาการทหารสูงสุด เป็นสถาบันการศึกษาที่มีภารกิจในการปกครองบังคับบัญชา และให้การศึกษาทั้งด้าน วิชาการ พลศึกษา วิชาการทหาร – ตำรวจ เพื่อให้นักเรียนเตรียมทหารมีความรู้ ความสามารถ และปลูกฝังคุณสมบัติการเป็นผู้นำ อุปนิสัย อัธยาศัย ที่เหมาะสมที่จะเข้าศึกษา ต่อใน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

หลักสูตรการศึกษา

หลักสูตรของโรงเรียนเตรียมทหารเท่ากับหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ของกระทรวงศึกษาธิการ (ม.4 – ม.6) โดยกำหนดระยะเวลา 3 ปี

นักเรียนเตรียมทหารที่ได้ศึกษาจบหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตร มีสิทธิและวิทยฐานะเท่ากับผู้สำเร็จการศึกษามัธยมตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการ และจะได้ไปศึกษาต่อในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ต่อไป

การเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนเตรียมทหาร

โรงเรียนเตรียมทหารไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเตรียมทหาร แต่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ จะเป็นผู้ดำเนินการสอบคัดเลือก และกำหนดจำนวนการรับนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของ กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในแต่ละปี และส่งมาเรียนร่วมกันที่โรงเรียนเตรียมทหารเป็นเวลา 3 ปี เมื่อนักเรียนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียนเตรียมทหารแล้วจึงไปศึกษาต่อในโรงเรียนเหล่า ตามที่นักเรียนสมัครสอบได้ไว้ตั้งแต่ต้น

การสอบคัดเลือก

การสอบรอบแรก เป็นการสอบภาควิชาการ

 • คณิตศาสตร์ 250 คะแนน
 • วิทยาศาสตร์ 250 คะแนน
 • ภาษาอังกฤษ 100 คะแนน
 • ภาษาไทยและสังคม 100 คะแนน

การสอบรอบสอง เป็นกาตรวจร่างกาย การสัมภาษณ์ และการสอลพลศึกษา

 • การตรวจร่างกาย เป็นการตรวจสุขภาพความสมบูรณ์และการเจริญเติบโตของร่างกายว่าไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร – ตำรวจ
 • การสัมภาษณ์ – ท่วงทีวาจา เป็นการพิจารณาตรวจสอบรูปร่าง ลักษณะท่าทาง ปฏิภาณไหวพริบ และทัศนคติว่าเหมาะสมในการเป็นทหาร – ตำรวจ หรือไม่
 • การสอบพลศึกษา เป็นการทดสอบสมรรถภาพ ความแข็งแรง และความคล่องแคล่วของผู้สมัคร การสอบพลศึกษา มี 8 สถานี ประกอบด้วย ดึงข้อราวเดี่ยว ลุก – นั่ง 30 วินาที นั่งงอตัว (ตำรวจ ดันพื้น) กระโดดไกล วิ่งเก็บของ วิ่ง 50 เมตร วิ่ง 1,000 เมตร และว่ายน้ำ 50 เมตร

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
 • เป็นชายโสด อายุไม่ต่ำกว่า 14 ปี และไม่เกิน 17 ปี บริบูรณ์ (พ.ศ.2551 ลบ พ.ศ. เกิด)
 • มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
 • มีรูปร่าง ลักษณะท่าทาง ขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นนายทหาร – ตำรวจ

ประโยชน์ที่นักเรียนเตรียมทหารจะได้รับ

 • ได้รับเงินเดือนๆ ละ 2,500 บาท และได้เพิ่มขึ้นทุกปีจนจบโรงเรียนเหล่า
 • นักเรียนจะทำการสอบคัดเลือกเพียงครั้งเดียวก็จะได้เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนเหล่าทัพ โดยไม่ต้องผ่านการสอบคัดเลือกอีก
 • แต่ละโรงเรียนเหล่าทัพมีทุนในการศึกษาต่อต่างประเทศ ให้แก่นักเรียนที่เรียนดีในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก
 • ในแต่ละปีการศึกษา ได้มีหน่วยงานราชการ มูลนิธิ และบุคคลทั่วไป ได้กรุณามอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนเตรียมทหารเป็นจำนวนมาก และมีจำนวนทุนมากพอที่จะให้การสนับสนุนแก่นักเรียนเตรียมทหารที่ขาดแคลนทุนทรัพย์