โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนสู่เตรียมทหาร ปี 2557

สืบเนื่องจากทางโรงเรียนดาวนายร้อย ได้มีนโยบายที่สำคัญตามภารกิจหลักของโรงเรียน คือการพัฒนาผู้เรียนให้ไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ โดยเฉพาะมุ่งเน้นการสอบเตรียมทหาร ปี 2557 นี้ ทางคณะผู้บริหารของโรงเรียนจึงได้ตระหนักและมีมติให้จัด "โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมุ่งสู่เตรียมทหาร ปี 2557" โดยการเชิญอาจารย์ที่มีประสบการณ์ตรงในการสอนและออกข้อสอบในโรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา รวมถึงมีความเชี่ยวชาญพิเศษ มาช่วยเสริมสร้างทักษะการทำข้อสอบในทุกวิชา เพื่อช่วยให้นักเรียนดาวนายร้อยทุกคน สามารถเข้าใจและทำข้อสอบแข่งขันในเชิงลึกและครอบคลุมได้มากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการช่วยทบทวนพื้นฐานการเรียนการสอนทั้งหมด ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึง 4

DSC_1017DSC_0922DSC_0932DSC_0985DSC_0994DSC_0929DSC_0961DSC_0976DSC_1005DSC_0034DSC_0016-2DSC_0022-2DSC_0030DSC_0053DSC_0061-2DSC_0071DSC_0047DNR_001DNR_002DNR_003DNR_004DNR_005DNR_006DNR_007DNR_008DNR_009